พันธะเคมี

รูปภาพของ naiii_ja

 

  ชนิดของพันธะเคมี 

พันธะภายในโมเลกุล
(intramolecular bond)
พันธะระหว่างโมเลกุล
(intermolecular bond)
พันธะโคเวเลนต์ (covalent bonds) พันธะไฮโดรเจน (hydrogen bonds)
พันธะไอออนิก (ionic bonds)