พันธะเคมี

รูปภาพของ naiii_ja

 

  ชนิดของพันธะเคมี 

พันธะภายในโมเลกุล
(intramolecular bond)
พันธะระหว่างโมเลกุล
(intermolecular bond)
พันธะโคเวเลนต์ (covalent bonds) พันธะไฮโดรเจน (hydrogen bonds)
พันธะไอออนิก (ionic bonds) แรงแวนเดอร์วาลส์ (Van der Waals forces)
พันธะโลหะ ( metallic bonds) แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล - ไอออน
(molecule-ion attractions)

 พันธะไอออนิก
       พันธะไอออนิก ( Ionic bond ) หมายถึง  แรงยึดเหนี่ยวที่เกิดในสารประกอบที่เกิดขึ้นระหว่าง 2 อะตอมอะตอมที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีต่างกันมาก อะตอมที่มีค่าอิเลคโตรเนกาติวิตีน้อยจะให้อิเลคตรอนแก่อะตอมที่มีค่าอิเลคโตรเนกาติวิตีมาก และทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆ อะตอมครบ 8 (octat rule ) กลายเป็นไอออนบวก และไอออนลบตามลำดับ เกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้าระหว่างไอออนบวกและไอออนลบ และเกิดเป็นโมเลกุลขึ้น เช่น การเกิดสารประกอบ NaCl ดังภาพ

     จากตัวอย่าง Na ซึ่งมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 1 ได้ให้อิเล็กตรอนแก่ Cl ที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 7 จึงทำให้ Na และ Cl มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 8 เกิดเป็นสารประกอบไอออนิก


สมบัติของสารประกอบไอออนิก
        1.  มีขั้ว เพราะสารประกอบไอออนิกไม่ได้เกิดขึ้นเป็นโมเลกุลเดี่ยว แต่จะเป็นของแข็งซึ่งประกอบด้วยไอออนจำนวนมาก ซึ่งยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงยึดเหนี่ยวทางไฟฟ้า
        2.  ไม่นำไฟฟ้าเมื่ออยู่ในสภาพของแข็ง แต่จะนำไฟฟ้าได้เมื่อใส่สารประกอบไอออนิกลงในน้ำ ไอออนจะแยกออกจากกัน ทำให้สารละลายนำไฟฟ้าในทำนองเดียวกันสารประกอบที่หลอมเหลวจะนำไฟฟ้าได้ด้วยเนื่องจากเมื่อหลอมเหลวไอออนจะเป็นอิสระจากกัน เกิดการไหลเวียนอิเลคตรอนทำให้อิเลคตรอนเคลื่อนที่จึงเกิดการนำไฟฟ้า
        3.  มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง  ความร้อนในการทำลายแรงดึงดูดระหว่างไอออนให้กลายเป็นของเหลวต้องใช้พลังงานสูง
        4.  สารประกอบไอออนิกทำให้เกิดปฏิกิริยาไอออนิก  คือ ปฏิกิริยาระหว่างไอออนกับไอออน  ทั้งนี้เพราะสารไอออนิก จะเป็นไอออนอิสระในสารละลาย ปฏิกิริยาจึงเกิดทันที
        5.  สมบัติไม่แสดงทิศทางของพันธะไอออนิก สารประกอบไอออนิกเกิดจากไอออนที่มีประจุตรงกันข้ามรอบ ๆ ไอออนแต่ละไอออนจะมีสนามไฟฟ้าซึ่งไม่มีทิศทาง จึงทำให้เกิดสมบัติไม่แสดงทิศทางของพันธะไอออนิก
        6.  เป็นผลึกแข็ง แต่เปราะและแตกง่าย

 การอ่านชื่อสารประกอบไออนิก
          กรณีเป็นสารประกอบธาตุคู่   ให้อ่านชื่อธาตุที่เป็นประจุบวก  แล้วตามด้วยธาตุประจุลบโดยลงท้ายเสียงพยางค์ท้าย  เป็น  “ ไอด์” (ide) เช่น

          กรณีเป็นสารประกอบธาตุมากกว่าสองชนิด ให้อ่านชื่อธาตุที่เป็นประจุบวก แล้วตามด้วยกลุ่มธาตุที่เป็นประจุลบได้เลย เช่น

           กรณีเป็นสารประกอบธาตุโลหะทรานซิชัน ให้อ่านชื่อธาตุที่เป็นประจุบวกและจำนวนเลขออกซิเดชันหรือค่าประจุของธาตุเสียก่อน โดยวงเล็บเป็นเลขโรมัน แล้วจึงตามด้วยธาตุประจุลบ เช่น

สร้างโดย: 
นายดนัย ทัดแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
รูปภาพของ bvspipat

ดีมากครับสู้ต่อไปเพื่อเด็กไทยของเรา

These are some really great resources that have been provided. I really do appreciate everything and I really do love this great website. Please keep up the great work.

เนื้อหาละเอียดมากครับ.. อ่านแล้วได้ความรู้ดี

ขอสอบถามหน่อยค่ะ...สงสัยจังเลย ...การเขียนพันธะสามในหนังสือเรียนของ สสวท.

ในแบบเส้นและมุมถูกหรือผิด  เพราะมุมที่แทนคาร์บอนตัวถัดไปที่อยู่ติดกันหายไป 1 มุม

ชอบเคมีครับ อยากเป็นเภสัชกร ยังไงก็ฝากผลงานให้อาจารย์ติชมด้วยนะครับที่นี่ครับ http://www.thaigoodview.com/node/57950

แวะมาอ่าน พันธะไอออนิก ครับ