โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 4

ประกาศผลงานโครงการประกวดสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 4 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
โดยประกาศผลการประกวดผ่านเว็บไซต์ www.thaigoodview.com

ต้องขออภัยที่ล้าช้า เนื่องจากรออนุมัติงบประมาณรางวัลต่างๆ


ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

ระยะเวลาของโครงการ 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 - 30 มิถุนายน 2555 ขยายเวลา ถึง 31 สิงหาคม 2555
- รับสมัครผู้เข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2555 - 31 มีนาคม 2555 ขยายเวลาจนถึง 15 พฤษภาคม 2555
- ส่งใบสมัครและผลงาน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2555 - 31 มีนาคม 2555 ขยายเวลาจนถึง 15 พฤษภาคม 2555
- คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินผลงาน เดือนมิถุนายน 2555
- ประกาศผลการตัดสิน เดือนมิถุนายน 2555
- จัดพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน และรางวัลอื่นๆ เดือนกรกฎาคม 2555
- จัดส่งรางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เดือนกรกฎาคม 2555
- ประเมินผลโครงการ สรุปผลงาน เดือนสิงหาคม 2555
หมายเหตุ วันเวลาข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้ทราบ ผ่านเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม

ประเภท และรูปแบบผลงานในการส่งประกวด
          - โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 โดยเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์ แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการสามารถเรียกคืนรางวัลได้
- ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้งขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงาน และสามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ลิขสิทธิ์ของผลงานยังคงเป็นของเจ้าของผลงานที่ผลิตขึ้น การนำไปใช้ต้องถูกอ้างอิงอย่างถูกต้อง ผู้สนับสนุนและผู้ดำเนินงานโครงการไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระ และผลงานดังกล่าว
- แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้หลายทีม
- ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องมีสถานะอยู่ในโรงเรียนที่สมัคร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

สมาชิกทีมละ 3 คน ประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และครู 1 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ
o ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
o ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
- นักเรียน ทุกคนในทีมต้องมีสถานะอยู่ในระดับใดระดับหนึ่ง
- ครูที่เป็นสมาชิกในทีม เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเนื้อหา ดังนั้นจึงต้องเป็นครูที่สอนอยู่ในกลุ่มสาระวิชาที่ส่งผลงาน และ/หรือมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี
- ลักษณะของชิ้นงานสื่อเว็บเพจ (HTML)
>> มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรียนรู้ หรือประมาณ 30 เพจ 
>> แต่ละเพจต้องมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ได้พอสมควร
>> มีแบบทดสอบ หรือแบบฝึกหัด ปรนัยชนิดเลือกตอบอย่างน้อย 1 ชุด ไม่น้อยกว่า 10 ข้อ สามารถประเมินผลได้ทันทีที่ผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบ (ประเมินผลที