โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

(จบโครงการแล้ว)

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษา พร้อมของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 7 แสนบาท

หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย | ผลผลิตของโครงการ | ขั้นตอนในการดำเนินงาน | รูปแบบผลงานในการส่งประกวด | วัน-เวลาการสมัครและการส่งผลงานเข้าประกวด | ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมประกวด | รางวัลเกียรติยศ | เกณฑ์การตัดสิน | คณะกรรมการตัดสิน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | อ่านข้อมูลเพิ่มเติม | ตรวจสอบข้อมูล | ภาพงานพิธีรับถ้วยรางวัล | ติดต่อเรา

 
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

อ่านแบบง่ายๆ สรุปขั้นตอนการสมัครประกวด คลิกที่นี่

ผู้สนับสนุน

    

 

ขอขอบพระคุณองค์กรต่างๆ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ คลิกที่นี่

 

1. หลักการและเหตุผล

     โลกออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่สื่อบันเทิง สื่อเรื่องเพศ และอบายมุข ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ ฉาบฉวย และสุ่มเสี่ยง เพื่อลดพฤติกรรมและความเสี่ยงดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระดมสร้างและนำเสนอสื่อสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นทางเลือกที่ชัดเจนแก่เยาวชนในการเข้าถึงและใช้งานให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของกลไกตลาดทำให้การสร้างสื่อสร้างสรรค์เป็นไปได้ยาก เพราะตลาดโดยรวมมีความต้องการสื่อสร้างสรรค์น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการสื่อเพื่อความบันเทิง จึงต้องมีวิธีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและนำเสนอสื่อดีๆ ที่เหมาะสมกับความเป็นจริง
     นอกจากนั้น การระดมสร้างและเผยแพร่เนื้อหาดีๆ จะต้องเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์กรภาคีที่ร่วมงานด้านเนื้อหาสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ โดยจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายการทำงานที่ชัดเจน เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างเนื้อหาด้านบวกให้แก่ภาคีและเยาวชนผ่านกลไกต่างๆ เช่น กองทุนสื่อสร้างสรรค์ เป็นต้น
     เพื่อตอบปัญหาดังกล่าว แผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีด้านการศึกษา การเรียนรู้ จึงได้ร่วมกันริเริ่มโครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมวิธีการสร้างสื่อที่ดี สร้าง รวบรวม และนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ เช่น บทเรียนช่วยสอน เว็บเพจสื่อการสอน บทความ บันทึก (บล็อก) สารคดีสั้น ในระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของภาคีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสร้างสรรค์ เช่น thaigoodview.com โดยใช้กลไกการประกวดเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์

      2.1 เพื่อสร้าง รวบรวม และเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ตให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ มากจนเยาวชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
      2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม
      2.3 เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้เยาวชนที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานสร้างสรรค์สามารถพัฒนางานและนำเสนองานต่อสาธารณะชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยผ่านระบบการสร้างแรงจูงใจและการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคม
     2.4 เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มของภาคีร่วมงานด้านข้อมูล ความรู้ และการศึกษา เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายที่ชัดเจนและเข้มแข็ง
     2.5 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในระยะยาว เช่น กองทุนสื่อสร้างสรรค์

3. กลุ่มเป้าหมาย

      กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนและครูในสถานศึกษา รวมทั้งเยาวชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาส

4. ผลผลิตของโครงการ

       4.1 สื่อการเรียนการสอนแบบ HTML ไม่น้อยกว่า 200 เรื่อง ซึ่งสามารถใช้งานได้แบบออนไลน์และออฟไลน์ แบ่งเป็น 9 กลุ่มสาระวิชา ครอบคลุม 4 ช่วงชั้น ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
      4.2 พื้นที่ออนไลน์สร้างสรรค์บนเว็บไซต์ thaigoodview.com
      4.3 สื่อที่บันทึกลงแผ่นซีดีรอมจำนวน 500 ชุด เพื่อมอบให้โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลน
      4.4 สื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า 200 เรื่อง

5. ขั้นตอนในการดำเนินงาน

      ระยะเวลาของโครงการ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 - 31 มกราคม 2553
      5.1 ประชุมทีมงานเพื่อสรุปรูปแบบการประกวดสื่อดิจิทัล ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2552
      5.2 เชิญคณะกรรมการตัดสินประจำโครงการประชุม เพื่อกำหนดเกณฑ์การตัดสิน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2552
      5.3 จัดทำโปสเตอร์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์ เสร็จสิ้นภายใน 15 กันยายน 2552
      5.4 ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2552
      5.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2552
      5.6 รับสมัครผู้เข้าแข่งขันการประกวดสื่อทั้งประเภทเว็บเพจและสื่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
      5.7 ส่งใบสมัครและผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2552
      5.8 คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินผลงาน เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2552
      5.9 ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552
      5.10 จัดงานมอบรางวัลประมาณต้นเดือนมกราคม 2553 จะแจ้งกำหนดที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง
      5.11 บันทึกลงแผ่นซีดีรอม เพื่อมอบให้โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลนสื่อการเรียนรู้
      5.12 ส่งมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553
      5.13 ประเมินผลโครงการให้แล้วเสร็จ สรุปผลงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553

6. รูปแบบผลงานในการส่งประกวด มี 2 ประเภท <